понедељак, 24. април 2017.

Akatist za upokojene

Akatist za upokojene

 

(koji se čita za pokoj duše prestavljenih)

Kondak 1.

Izabrani Zastupniče i Prvosvešteniče grešnoga sveta, Koji si za naše spasenje Svoju dušu položio i darovao nam vlast da budemo deca Božija i uselimo se u bezvečernji dan Tvoga Carstva, – daruj oproštaj i večnu radost usnulom slugi Tvome (ime), za koga Ti molbeno vapijemo:

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Ikos 1.

Angele čuvaru svetli, koji si mu Gospodom dat bio, dođi i pomoli se sa nama za slugu Božijeg (ime) kome si na svim putevima života njegovog bio saputnik. Zavapi zajedno sa nama ka Svesažaljivom Spasu:

Isuse, ne pomeni grehove i prestupe sluge Svoga!

Isuse, isceli njegove duševne rane!

Isuse, neka ne ostane na zemlji gorko sećanje na njega!

Isuse, njega radi pomiluj sve ogorčene i ozlojeđene na ovoga slugu Tvoga!

Isuse, pokrij nagotu njegovu duševnu svetlosnom rizom, obagrenom Tvojom Prečistom Krvlju!

Isuse, oveseli dušu sluge Svoga milosrđem Svojim!

Isuse neiskazani, veliki i divni, Sam mu se Ti javi!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 2.

Videći svoje rđave postupke u zemaljskom životu, duša onoga ko se prestavlja, kada se razluči sa telom, kao bezutešna grlica nad dolinom zemnom jeca i sa žalošću pomišlja na svoja rđava dela i na prošle dane života svoga, koji joj nepovratno i beskorisno protekoše! Ali Ti, pomiluj slugu Svoga (ime), svemilostivi Vladiko, da uđe u pokoj Tvoj, kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Ushtevši da spaseš razumno stvorenje zemno, Spase, uzeo si na Sebe strašne muke, Krst i smrt i u ad silazak, i adske si vratnice razvalio i (na svetlost) izveo uznike koji tu bejahu odvajkada. Videći preveliku ljubav Tvoju prema nama, i mi iz ljubavi prema zabludeloj Tvojoj ovčici u umilenju vapijemo:

Isuse, Davaoče života, podaj usnulome život večni!

Isuse presvetli, ozari ga svetlošću Lica Svoga!

Isuse, Koji sve prizivaš u vrt Svoj, ne zaboravi njega!

Isuse, Davaoče večnih dobara, podaj mu večnu radost!

Isuse, svemogući Bože, obnovi prvozdanu čistotu duše njegove!

Isuse, ogrej blagodaću Svojom one koji sirotuju posle njegovog odlaska!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 3.

Imajući slabe duševne sile i uzama telesnim budući svezan, sluga je Tvoj u grehe pao, ali je duh njegov za Tvojom večnom pravdom i svetošću bolno žudeo. Sada kada se njegovo telo već zaledilo grobnom truleži, neka mu se duša vaznese previše sunca, ka Tebi Svesvetome i neka zapoje pesmu izbavljenja: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući neizrecivo bogatstvo milosrđa, Ti si Svome prvovrhovnom Apostolu, Petru, koji te se u hladnu noć, pokraj vatre, tri puta odrekao, otpustio grehe njegove. Ti koji jedini znaš nemoći čovekovog bića, oprosti slugi Svome (ime) mnogokratna otpadnuća od Tvoje svete volje, molitvama vapijućih Ti:

Isuse, za gorku muku padova njegovih oprosti mu!

Isuse, useli ga tamo gde nema zabluđivanja!

Isuse, izbavi ga teških griža savesti!

Isuse, razderi vavek spisak njegovih grehova!

Isuse, ne pomeni grehe njegove mladosti!

Isuse, od tajnih prestupljenja očisti ga!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 4.

Minule su bure života zemaljskoga, okončala se zemna stradanja, nemoćni su vrazi sa svojom zlobom a moćna je ljubav Tvoja, koja izbavlja od mraka večnoga i spasava sve, za koje se uznosi smela pesma: Aliluja!

 

Ikos 4.

Poslušaj uzdisanja naša, Isuse dobri! Vidi suze koje prolivamo, moleći milosrđe Tvoje da pomiluje dušu prestavljenog sluge Tvoga (ime). Ti si beskrajno od nas milosrdniji, Ti – jedini Izbavitelj, i šta bismo uopšte mi mogli da priložimo podvigu Tvoje spasavajuće ljubavi!? Kao istiniti Bog, svesilan si, Isuse, ali i Tebi, Koji si svesilan, Simon Kirinejac pomogao je da nosiš na Golgotu krst koji su Ti na pleća stavili. Tako je isto Tvojoj dobroti i sada ugodno da spasenje ljudi ne vršiš bez učešća njihovih bližnjih, koji Ti sa ljubavlju vapiju:

Isuse, Ti si nam preko apostola Pavla zapovedio da nosimo bremena jedni drugih!

Isuse, Ti nas i posle naše smrti udostojavaš pomilovanja molitvama ljudskim!

Isuse, Ti si ustanovio svezu ljubavi između živih i umrlih!

Isuse, neka trudovi onih koji ga ljube posluže na spasenje slugi Tvome (ime)!

Isuse, počuj njegov vapaj iz srca, uznošen našim ustima!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 5.

Krst je Tvoj, orošen bogotečnom Krvlju, čuo predsmrtni uzdah Tvoj: „Svrši se!” Sa njime si Duh Svoj predao Ocu. Neka i predsmrtni uzdah skrušenja Tvoga sluge (ime) bude primljen kao molba blagorazumnog razbojnika. Sluga se Tvoj ugasi na životnom krstu, podaj mu da i on nasledi obećanje koje si dao razbojniku – „danas ćeš biti sa Mnom u raju”, gde horovi suzama omivenih grešnika kliču neućutnim glasovima: Aliluja!

 

Ikos 5.

Poslušaj i prikloni, Isuse, uho Svoje k molenju našem! Ti Koji si radi nas pretrpeo raspeće, oprosti slugi Tvome, (ime), rukom i bogotečnom Svojom Krvlju omij njegova sagrešenja, neiskazanom Svojom ljubavlju ogrej njegovu sirotu dušu, radi molitava onih koji Ti ovako vapiju:

Isuse, Koji si ga video izdaleka, sa visine Krsta Svoga, pomiluj ga!

Isuse, Koji si sa krsta Svoga pružio (i) k njemu ruke, otvori mu očinsko naručje!

Isuse, Koji si za oproštaj zavapio k Ocu Svome na Golgoti, primi ga na pleća Svoja kao zabludelu ovčicu!

Isuse krotki, Koji si umro na krstu i za njega, smilostivi mu se!

Isuse, Koji si smrt pretrpeo, izbavi ga od večne smrti!

Isuse, Koji si vaskrsao iz mrtvih, vaskrsni gresima umrtvljenu njegovu dušu!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 6.

Propovedajući opšte vaskrsenje iz mrtvih, Isuse, podigao si Lazara, da poznamo da naša tela samo za malo vremena upokojavaš i da ćeš ih opet probuditi poslednjom trubom. Probudi, Isuse dobri, u taj dan u prah se rasipajuće telo sluge Tvoga (ime), da njegova duša, opet u telo obučena, iziđe u sretanje Tebi, Koji ideš na oblacima nebeskim, i da zapoje pesmu pravednih: Aliluja!

 

Ikos 6.

Podaj da nepristupna Svetlost lica Tvoga, Isuse, zasija slugi Tvome (ime), pošto se duša njegova oslobodila od uza ploti. Strah i trepet obuzeli su ga tada i bližnji su njegovi stali daleko od njega, i samo si Ti, Isuse, bio pred njim, ispitujući odgovornost za dela i pomisli njegove. Mi pak grešni, iz ljubavi prema prestavljenome molimo Te:

Isuse, ljubavi koja prevashodi svaki um, pomiluj slugu Svoga!

Isuse, seti se da je sluga Tvoj (ime) stvorenje Tvoje!

Isuse, očisti nečistote srca njegovog!

Isuse, ne opominji se prestupa njegovih!

Isuse, podaj mu radost i pokoj večni!

Isuse, Pastiru Svojih ovaca, pribroj ga stadu Svome!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 7.

Hoteći da spaseš ljudski rod od večne smrti, Ti – Čovekoljubac i Gospod, nisi izmenio svoju drevnu zapovest: „Zemlja si i u zemlju ćeš otići”, ali si blagoizvoleo da našem telu, koje odlazi u zemlju, daruješ novi život vaskrsenjem njegovim iz praha zemaljskog, da bi živelo i na Nebesima u vekove pojalo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Divno je Tvoje milosrđe, Isuse dobri, jer si razbojnika koji se pokajao, Petra koji Te se triput odrekao i gonitelja Savla pomilovao. Pomiluj i dušu sluge Tvoga (ime), jer je i on padao u sagrešenja, ali Ti je i prinosio pokajanje. A mi, čuvajući Tvoju zapovest da se jedni za druge molimo, vapijemo Ti:

Isuse, kada na zemlji bude zaboravljeno ime njegovo, ne ostavi ga!

Isuse, kada vekovi vremena zaravne humku groba njegovog, podaj utehu i radost njegovoj sirotoj duši!

Isuse, u neućutnim molitvama Svoje Crkve pominji ime njegovo!

Isuse, neka se izmiju sagrešenja njegova prinošenjem Tvoje Živorodne Krvi!

Isuse, zastupništvom Prečiste Tvoje Majke i svih Svetih pomiluj ga!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 8.

Neobično čudo videli su Angeli nebeski i sinovi Adamovi: Načalnik života i istiniti Bog telesno je u grob sišao, da sa slavom iz njega ustane, i smrću smrt satre, i onima u grobovima daruje život večni, koga udostoj, Isuse, i slugu Tvoga (ime) i nas koji pojemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Tvoj tajnovidac Jovan, Jovan divni, nalazeći se u svetu zemnom, duhom se u višnji vinuo i kod prestola Jagnjeta Božijeg video veliku množinu ljudi obučenih u bele rize. To su oni koji na zemlji kroz velike nevolje prođoše. Oni sada radosno Bogu služe, danonoćno, i Bog u njima obitava, i muka ih se ne dotiče.

Isuse, pribroj k njima i slugu Svoga (ime)!

Isuse, sluga je Tvoj u ovom životu mnogo i zlo postradao, sada ga pomiluj!

Isuse, sluga je Tvoj, živeći na zemlji, pretrpeo mnoge žalosti, podaj mu na Nebesima utehu!

Isuse, Ti sve znaš, znaš i sve gorke časove njegovog života, podaj mu da radosno gleda dobrotu Lica Tvoga!

Isuse, napoj ga vodom veselja večnoga sa istočnika Svojih!

Isuse, Koji si zasuzio kraj groba Lazarevog, otri svaku suzu sa očiju njegovih!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 9.

Sve privremeno minu, stranstvovanju zemnom za njega dođe kraj. O, blagodatnog li prelaska u svet duhovni! O divnog li sagledanja novih, zemnome svetu nevidljivih stvari! O, nebesnog blagoljepija i krasota! Duša opet odlazi u Otačastvo svoje, gde pravda Božija, svetlija od sunca, prosvetljuje one koji prepodobnim glasima poju: Aliluja!

 

Ikos 9.

Besednici rečiti, i kad ljudske i Angelske jezike govore, Gospode, nisu kadri da izreknu Tvoja veličanstva. Ako je samo blistanje Tvoje božanstvene slave na licu bogovidca Mojseja zaslepljivalo poglede ljudske, kakva je tek Svetlost samog lica Tvoga, Svetlosti od Svetlosti?! Ako delo ruku Tvojih i jeste krasno i dobro veoma, zemlja sa svom svojom lepotom odražava samo neku sen neiskazane Tvoje krasote i premudrosti, što Sam u Sebi jesi, Gospode!

Isuse presvetli, neka se javi duša sluge Tvoga (ime) u sijanju Tvoje krotke slave!

Isuse, ne odvrati Lice Svoje od palog stvorenja Svoga!

Isuse, potraži ga kao dobri pastir zabludelu ovčicu!

Isuse, ognjem Božanstva daj i njemu rizu svetlu!

Isuse, Ženiče nebesni, ne odgurni ga od bračne Svoje odaje!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 10.

Hoteći spasti rod ljudski od večne smrti, Ti si na Krstu prigvozdio Adamov drski greh u raju. Razderi, dakle, i spisak sagrešenja prestavljenog sluge Tvoga (ime) i njegovu dušu, izmivenu Tvojom Krvlju, Jagnje Božije, privedi Ocu, da sa horovima svetih Angela u vekove poje: Aliluja!

 

Ikos 10.

Care svesilni, premilostivi Isuse, Koji si kćer Jairovu, sina udovičinog i Lazara vaskrsnuo, vaskrsni tako i gresima umrtvljenu dušu sluge Svoga (ime), radi molitava Svoje svete Crkve i nas koji Ti u umilenju pojemo ovako:

Isuse, Koji kao Bog imaš vlast da opraštaš grehe, oprosti dugove sluge Svoga (ime)!

Isuse, oprosti mu zaboravljena i zbog stida utajena sagrešenja!

Isuse, grehove iz nemoći i neznanja otpusti mu!

Isuse, pridruži ga blagoslovenima Oca Svoga!

Isuse, prisajedini ga izabranom stadu Svome!

Isuse, neka u dan Vaskrsenja izađe i on u vaskrsenje života!

Isuse, neka ne ogladni i ne ožedni u vekove!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 11.

Sveumilni pesmopoj prinosimo Ti, Isuse, da se otvore suncelika vrata Edema nebesnoga prestavljenome (ime), da ga ugledaju sabori pravednika i horovi njegovih bliskih, koji su ga zavoleli snažnom ljubavlju. Neka mu se i Angeli nebeski uzraduju radošću, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Gospode, svetlosti i života Darodavče, od daha Tvoga Duha oživljava svet sa svom lepotom svojom, cvetovi mirišu, mnogorazlične trave niču, drveće se zaodeva odećom veštotkanom, ptice mnogoglasno opevaju veličanstvo Tvoje, neizbrojni horovi različitih tvari bude se iz sna. O Vladiko, Ti ćeš iz zemaljskog praha vaskrsnuti zemaljsko telo naše na cvetanje večitog beskonačnog proleća! Ozari tada i slugu Svoga (ime) Svetlošću Svoje ljubavi:

Isuse, u Tvojim je očima svetlost ljubavi, prizri na njega milostivim pogledom!

Isuse, Izbavitelju naš, izbavi ga od večne smrti!

Isuse, sluga je Tvoj zaspao, kao pčela pred hladnu zimu, probudi ga na večni život!

Isuse, oživi ga, kada se trnje zemlje bude odenulo u cvetove večnosti!

Isuse, neka se ničim zemaljskim ne omrači san smrti njegove!

Isuse, radosti naša, uzveseli ga otpuštenjem grehova!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 12.

Isuse, Podatelju blagodati, Ti si – Carstvo Nebesko, Ti – Zemlja Krotkih, Ti – Utočište u domu Oca Nebeskoga, Ti – Odežda i Venac pravednih, Ti – nada svih Svetih, Ti – Jerusalim svetlonosni nebeski, Ti – Oca Svoga večno postojeći Sin, i Tebi priliči slava i pesmopoj: Aliluja!

               

Ikos 12.

Pevajući Tvoju blagodat, veličamo Tvoje čovekoljublje, Isuse! Jer si čoveku iz Raja izgnanom, otvorio dveri nebeskog Edema, gde u tihim vrtovima nezemaljske lepote, u boravištima svetlijim od sunca, u miomiru rajskih cvetova, sred glasova radovanja nebeskih pesmopoja počivaju oni omiveni Krvlju Tvojom, Jagnje Božije!

Isuse, odeni ga u sijanje slave Oca Nebeskog!

Isuse, odeždom veselja zaodeni ga!

Isuse, prosvetli ga ozarenjem Duha Svetoga!

Isuse, neka Te i on proslavi sa horovima pravednih!

Isuse, neka Te ugleda licem u lice!

Isuse, svemilostivi Sudijo, udostoj slugu Svoga raja sladosti!

 

Kondak 13.

O, svedobri Isuse, besmrtni Ženiče, Koji u ponoć greha i neverja dolaziš sa Nebesa sa svetim Angelima Svojim da sudiš svetu, otvori ukrašene dveri Svoje odaje bračne i slugi Svome (ime), e da i on sa Angelskim horovima i zborovima Svetih u vekove poje Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva za upokojene

Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, padajući na kolena pred veličanstvom Tvoje slave, ispovedamo Tvoje milosrđe koje prevashodi svaki um! Jer, radi nas ljudi i radi našeg spasenja, blagoizvoleo si da pretrpiš krajnje poniženje, strašna stradanja, pljuvanja, šibanja, krst i smrt, da bi nas oslobodio stradanja, večne smrti i geenskih muka, i da bi nam otvorio rajske dveri, zatvorene u drevna vremena drskim Adamovim grehom.

O, Isuse Blagi, Tvoje je da miluješ i spasavaš, budi do kraja milosrdan Svome palom stvorenju i kao svesilni Bog, Koji jedini ima vlast da oprašta grehe ljudima, prezri voljna i nevoljna sagrešenja sluge Svoga (ime), i podigni ga u dan Vaskrsenja ne na mučenje, nego na pokoj. Otvori mu Očinsko naručje i primi ga u Svoj večni dom, gde se čuje neprestani glas svetkujućih i gde vlada beskonačna sladost onih koji gledaju neiskazanu dobrotu Tvoga Lica, gde se neućutno slavi prečasno i veličanstveno Ime Tvoje, sa Ocem i Svetim Duhom u vekove vekova. Amin.  

Izvor Pravoslavci.com


Нема коментара:

Постави коментар